Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. BJS Project S.C. respektuje wszystkie uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 25.05.2018r.)
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań.
RODO- to lepsza ochrona Państwa danych, kontrola nad tymi danymi i wiedza o tym co się z nimi dzieje.
Stosując RODO zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE )2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)( Dz. Urz. UE L119/1 informujemy, że administratorem Państwa danych jest BJS Project S.C., z siedzibą ul. Elsterska 8/7, 03-907 WARSZAWA, tel.: + 48 22 616 1053,
W BJS Project S.C. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@masterhotels.pl lub pisemnie (na adres siedziby firmy). 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
BJS Project S.C. chroni Państwa dane zgodnie z RODO.

Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu Master Hotels tj.: realizacji na rzecz uczestników programu usług hotelowych i gastronomicznych po dedykowanych, preferencyjnych cenach w grupie zrzeszonych Hoteli Master Hotels tj. www.masterhotels.pl.
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Program Master Hotels jest następujący: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, dane do wystawienia faktury VAT.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Program Master Hotels to zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe uczestników programu przetwarzane będą przez okres działania Programu Master Hotels.
W celu należytego realizowania programu, dane osobowe uczestników Programu Master Hotels mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców tj.: hotelom uczestniczącym w Programie (aktualna lista hoteli znajduje się na stronie www.masterhotels.pl ), podmiotom zapewniającym prawidłowe działanie programu tj.: podmiotom realizującym usługi prawne, księgowe, dostawcom usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym uczestniczącym w realizacji usługi.
Podanie przez klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu uczestnictwa w programie. Dane o których mowa, klient może przekazać drogą telefoniczną, mailową, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.masterhotels.pl a także osobiście w siedzibie firmy.